Potrebujete vybaviť hypotekárny úver alebo nie ste spokojný s výsledkom úveru ? Vybavíme Vám ho lacnejšie, rýchlo a spoľahlivo !

                                         VYŠKÚŠAJTE NÁS ! 0902 466 510

Chcete si založiť s.r.o a neviete ako na to ... my Vám ju založíme za dobru cenu

Potrebujete napísať dobru kúpna zmluva na nehnuteľnosť ? Urobiť vklad na kataster ? 
Zabezpečíme Vám vypracovanie všetkých druhov zmlúv podľa Občianskeho, správneho, obchodného či pracovného práva, práva bytu. Naše služby Vám vieme plnohodnotne zabezpečiť prostredníctvom advokátskej kancelárií.

Právne poradenstvo prostredníctvom on-line právnej poradne sa poskytuje zadarmo. 
Na Vaše otázky Vám odpovie právnik. 
V priebehu niekoľkých dní Vám bude na Váš e-mail zaslaná odpoveď, Vaša otázka s odpoveďou bude zverejnená v sekcii právna poradňa.

pravnaporadna@realitnaponuka.sk


Občianske právo
•	vymáhanie pohľadávok vrátane prípravy podaní na exekučné konanie
•	spracovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv
•	spracúvanie právnych rozborov
•	poskytovanie právnych rád
•	zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
•	náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
•	zastupovanie klientov v dedičskom konaní
•	pozbavenie, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
•	vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva manželov na čas po rozvode
•	osobný bankrot
•	rodinné právo – rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom         
    (určenie výživného)
•	ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci

Obchodné právo
•	spracovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv
•	právne služby súvisiace s právom obchodných spoločností, najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik 
    obchodných spoločností, vrátane zastupovania klientov pred obvodným úradom živnostenského podnikania, obchodným 
    registrom alebo inými orgánmi potrebnými na výkon podnikateľského oprávnenia
•	nekalá súťaž vrátane ochrany proti nekalej súťaži
•	vymáhanie pohľadávok vrátane prípravy podaní na exekučné konanie
•	právne služby súvisiace s nadobúdaním a postúpením pohľadávok vrátane prípravy zabezpečovacích inštitútov
•	zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi

Právo nehnuteľností
•	vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv vrátane zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníckeho 
    práva k nehnuteľnostiam
•	zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
•	vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv týkajúcich sa vecných práv k cudzím veciam
•	vypracovanie a pripomienkovanie nájomných zmlúv k všetkým typom nehnuteľností

Pracovné právo
•	poskytovanie právnych služieb v súvislosti so vznikom alebo zánikom pracovnoprávnych vzťahov, najmä príprava 
    pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti, skončenia pracovného pomeru a pod.
•	vymáhanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
•	zastupovanie klientov pred súdmi a inými právnymi subjektmi

Správne právo
•	zastupovanie klientov vrátane prípravy podaní v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
•	zastupovanie klientov vrátane prípravy podaní v žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, o 
    opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy a 
    konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy